Hushållsnära tjänster "Rut"

Till trädgårdsarbete som medför rätt till skattereduktion räknas trädgårdsarbete som avser normalt återkommande arbete av löpande karaktär som utförs i avsikt att hålla tomt eller trädgård i acceptabelt skick. Till sådant trädgårdsarbete räknas gräsklippning, ogräsrensning, krattning, klippning av rosor och buskar, häckklippning samt vattning och gödning i samband med sådant arbete.

Till trädgårdsarbete som inte ger rätt till skattereduktion räknas planteringsarbeten, trädbeskärning, trädfällning eller anläggningsarbeten som utförs på tomt eller i trädgård. Inte heller räknas transport av avfall eller tömning av avloppsbrunn till sådant trädgårdsarbete som ger rätt till skattereduktion.

Snöskottning som utförs i nära anslutning till bostaden.
Till snöskottning m.m. som medför rätt till skattereduktion räknas skottning av tak och altan samt skottning av gårdsplan och uppfart på egen tomt eller uppfart på annans mark som innehas av servitut eller liknande. Snöröjning av trottoar i nära anslutning till bostaden kan ge rätt till skattereduktion förutsatt att kommunen ålagt fastighetsinnehavaren att hålla trottoaren is- och snöfri så att gångtrafikanterna kan ta sig fram. Även snöröjning med traktor etc. och arbetskostnad för sandning och saltning medför rätt till skattereduktion.
Till snöskottning som inte ger rätt till skattereduktion räknas skottning av allmänningar och samfälld mark.

Se vidare på skatteverkets hemsida www.skatteverket.se www.skatteverket.se

 

Skötsel